ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย ระหว่างวันที่ 20 ก.ย.-25 ต.ค. 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 259255583346.PDF
Download now
ปิด