เรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานวิจัย
  ด้วยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ในวันที่ 15-16 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ


ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 139255510173.PDF
Download now
ปิด