ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2555
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "วันวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2555" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีให้นักวิจัย นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2555 ณ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 30 ก.ย. 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 79255511143.PDF
Download now
ปิด