ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านชีวสนเทศศาสตร์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมกันนี้ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว จำนวน 4 หลักสูตร ในวันที่ 2 ต.ค. 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 15 ก.ย. 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 79255510553.PDF
Download now
ปิด