ประกาศรับสมัครขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547(ครั้งที่ 4)
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 คณะฯ จึงประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อทำโครงงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาของคณะฯ ประจำภาคการศึกษา 2548
ทั้งนี้คณะฯ จะรับใบสมัครขอรับทุน และพิจารณาใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย สามารถ download ได้ที่แบบฟอร์มต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์คณะฯ

ปิด