การรับข้อเสนอโครงการให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 20 ต.ค. 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการพิจารณา

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย

 
ชื่อไฟล์ : 318255516302.PDF
Download now
ปิด