ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติ"
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยในด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงจัดโครงการ "การแข่งขันรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติ" ขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ส่งแบบข้อเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 288255591155.PDF
Download now
ปิด