ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานทางวิชาการ
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน" ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย

 
ชื่อไฟล์ : 238255593109.PDF
Download now
ปิด