ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
  ด้วยฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 15 ต.ค. 2555 ใน 6 ประเภททุนดังนี้
1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
3.ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา
4.ทุนพัฒนานักวิจัย
5.ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
6.ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. -15 ตุลาคม 2555 เท่านั้น

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 168255515153.PDF
Download now
ปิด