ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555"
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาาคม 2555 โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับสถาบันการศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์การเดินทางตามแบบฟอร์มภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 98255515251.PDF
Download now
ปิด