ทุน The JSPS RONPAKU Program ประจำปี 2556
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้มีโครงการทุนให้แก่นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซีย


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 267255510541.PDF
Download now
ปิด