ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ( NRCT-JSPS ) ประจำปี 2556
  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศยี่ปุ่น ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการจ จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ผู้ที่สนใจขอรับทุนต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2555

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 267255595824.PDF
Download now
ปิด