รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2012
  ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้เปิดรับสมัครผู้เข้าคัดเลือกหรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของรางวัล

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.- 15 ส.ค. 2555

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 267255510104.PDF
Download now
ปิด