ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับภาควิชา/คณะ
  ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ระดับภาควิชา/คณะ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อไฟล์ : 196255591917.PDF
Download now
ปิด