ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับสโมสรนักศึกษา
  ขอเชิญชวนส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ระดับสโมสรนักศึกษา วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อไฟล์ : 196255591757.PDF
Download now
ปิด