รับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผู้ใดได้รับการตอบรับผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มาติดต่อที่คณะฯ พร้อมจดหมายตอบรับ เพื่อรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 (ในวันและเวลาราชการ) ที่การเงินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ติดต่อคุณกัลยา บุญสว่าง และคุณ กัลยา สกุลวัชรโยธินปิด