มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2548 ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดของงาน สามารถดูได้จาก pdf ไฟล์ทีแนบมาด้วย


 
ชื่อไฟล์ : ku_meeting.pdf
Download now
ปิด