ประกาศ!!!!! รับสมัครทุน สกว.-อุตสาหกรรม (Master Resarch Grants: MAG) ประจำปี 2555
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักงบประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน สกว. - อุตสาหกรรม (Master Resarch Grants: MAG) ประจำปี 2555

เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต / นักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 ทุน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ

นิตยา แซ่อึ้ง
งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 91255511321.PDF
Download now
ปิด