ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 8
  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ที่มีงานวิจัยและ/หรือบทความทางวิชาการที่ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ใดมาก่อน ส่งบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 และ 2

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, Distance/On-line Education, Database Design, Software Engineering, Software Development, Systems Analysis and Design, Management Information Systems, Executive Information Systems, Management of Technology, Decision Support Systems, Expert Systems, Data Mining, Data Warehousing, MIS/IT Employment Market, MIS Instructional Issues, Intranet/Internet Technology, Multimedia/Hypermedia, Telecommunications, Communications and Network Management, Wireless communication, Computer and Information Security, Disaster Planning, Disaster Recovery, Groupware/Collaboration Software, Enterprise Software, Enterprise Resource Planning Systems, Ethical and Legal Factors of IT, Emerging Programming Languages, Operations Management, Behavioral Issues in MIS/IT, MIS/IT Related Topics.

ทั้งนี้วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) และมีค่า Impact Factors ปี 2553 เท่ากับ 0.067

บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ซึ่งวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจะลงพิมพ์เฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ทั้งนี้บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่จะมีผู้อ่านเป็นกลุ่มนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเผยแพระผลงานต่าง ๆ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่จะช่วยทำให้ประเทศชาติได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยิ่งขึ้นสืบไป

สามารถส่งต้นฉบับผลงานมาลงตีพิมพ์ได้ทางอีเมล์ watchareewanj@kmutnb.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 2703
โทรสาร 02-912-2019

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 99255411045.pdf
Download now
ปิด