การเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต "Practice-Oriented Introduction to Computer Graphics"ร่วมมือกับ Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
"Practice-Oriented Introduction to Computer Graphics"
จากการที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ Chemnitz University of Technology ในประเทศเยอรมนีนั้น
ทางคณะของ Chemnitz University of Technology ได้จัดการเรียนการสอน โดยใช้ชื่อว่า "Practice-Oriented Introduction to Computer Graphics" เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
โดยช่วงระยะเวลาการเรียน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555

ระบบการเรียนการสอนจะจัดทำเป็นรายสัปดาห์
จัดทำวีดีโอการสอนไว้บนหน้า Server ของทาง Chemnitz University ไม่ใช่การเรียนการสอนโดยตรง
นักศึกษาจะได้รับการบ้านและที่อยู่ในการส่งงานโดยส่งเข้าทางอีเมล์
ในการเรียนการสอนนักศึกษาต้องลงทะเบียนจากทาง Chemnitz University เป็นจำนวน 3 หน่วยกิต
และยังสามารถใช้บริการจากทางมหาวิทยาลัย Chemnitz ได้ อาทิเช่นห้องสมุด การลงทะเบียน
นักศึกษาเสียค่าลงทะเบียน ประมาณ 1,200 บาท (ประมาณ 30 ยูโร)

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือ วันที่ 30 กันยายน 2554
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
http://www.tu-chemnitz.de/informatik/iccs/index.php.en 
ชื่อไฟล์ : 318255415310.pdf
Download now
ปิด