คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  คำสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่009/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผู้ประกาศ : นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน : งานกิจการนักศึกษา 
ชื่อไฟล์ : 318255413253.PDF
Download now
ปิด