ประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย ประจำปี 2553
  ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลของวารสารไทย ให้สามารถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์
และรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทยในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 2553 วารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TCI Impact Factor ดังนี้

2010 Articles เท่ากับ 21
2010 Total Cites เท่ากับ 3
2010 Cross Cites เท่ากับ 3
Impact Factors เท่ากับ 0.067

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 217255416272.pdf
Download now
ปิด