ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2548 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเทวี ทำวิทยานิพนธ์
2. นายสมหมาย ขันทอง ทำสารนิพนธ์
3. นายวรพงษ์ พุ่มขจร ทำสารนิพนธ์
4. นางสาวกาญจนา วิริยะพันธ์ ทำสารนิพนธ์
ให้นักศึกษามาติดต่อที่คณะเพื่อทำสัญญาทุน พร้อมทั้งเตรียมบทคัดย่อ (Abstract) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 3 ชุด ทั้งของผู้รับทุนและผู้ค้ำประกัน ภายในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 ติดต่อสอบถามที่คุณกัลยา สกุลวัชรโยธิน โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2702


ปิด