เชิญเข้าฟังการศึกษาต่อประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ห้อง 4A07 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา 9.00-12.00 น.
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางภาษาของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ในการเข้าฟังการศึกษาต่อประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แหล่งสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ และหลักสูตรการเรียนภาษาเยอรมัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 4A07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)


 
ชื่อไฟล์ : 255255493458.jpg
Download now
ปิด