ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มที่ 13 เดือน ก.ค. - ธ.ค. 54
  ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มที่ 13 เดือน ก.ค. - ธ.ค. 54 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 73255414291.PDF
Download now
ปิด