ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตรวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๔
  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตรวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (ศวพท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการ จำนวน ๕ ชุดวิชา


ภายใต้การควบคุมของศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ นิตยา แซ่อึ้ง
หน่วยงาน งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 2312255311100.pdf
Download now
ปิด