ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยยางพาราจำนวน 2 ทุน
  ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยยางพาราจำนวน 2 ทุน คือ

1. "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา ปี 2554 (Small Project on Rubber; SPR)" และ
2. "โครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา ปี 2554 (Medium - Size Project on Rubber; SPR)"

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ผู้ประกาศ นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง
หน่วยงาน : งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 2211255318460.PDF
Download now
ปิด