ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมนักวิจัย
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมนักวิจัย มี 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรนักวิจัยการตลาด รุ่นที่ 1
2. หลักสูตรสถิติเพื่อการวิเคราห์และการพยากรณ์ขั้นสูง
3. หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1511255319105.pdf
Download now
ปิด