ขอเชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554
  ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบปรระมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนางานด้านวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน

จึงขอเชิญชวนบุคลากรสมัครและเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้ที่งานวิชาการและวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

(โปรดศึกษารายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ชื่อไฟล์ : 289255317574.rar
Download now
ปิด