การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษา และคณาจารย์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในการประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยอื่น ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2548 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะส่งผลงานไปนำเสนอดังกล่าว (โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นผู้สอนในสถานศึกษาอยู่ด้วย เนื่องจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาตำแหน่งได้จากสถานศึกษาต้นสังกัด) ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของท่าน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีให้ความสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอผลงาน ฟรี! (ไม่จำกัดจำนวน)

ศึกษารายละเอียดของกำหนดการส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th


ปิด