ขอเชิญร่วมส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 13 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
  ขอเชิญร่วมส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 13 (มกราคม-มิถุนายน 2554) รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ http://www.it.kmutnb.ac.th/journal

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 188255314105.pdf
Download now
ปิด