ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2553 ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้อง 3A13 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 
ชื่อไฟล์ : 256255394924.jpg
Download now
ปิด