ทุนมูลนิธิการศึกษาเชลล์ 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  ด้วยปีการศึกษา 2548 มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อขอรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธ์) ของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาด้วย
 
ชื่อไฟล์ : SHELL100605.pdf
Download now
ปิด