ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้อ "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานการแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" ดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 293255313300.pdf
Download now
ปิด