ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำภาคการศึกษาที่2/2552(ครั้งที่ 1)
  นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ครั้งที่ 1)
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญา อย่างละ 3 ฉบับ
ซึ่งเอกสารประกอบการทำสัญญาเพื่อใช้เบิก งวดที่ 1 มีดังนี้
1. สัญญาของผู้รับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุนและผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุนและผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บทคัดย่อ (Abstract หรือ บว.53)
5. อากรแสตมป์ 10 บาท
*กรณี ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสต้องใช้เอกสารของคู่สมรสด้วย
นักศึกษาสามารถดูประกาศและดาวน์โหลดเอกสารได้ในเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายชัยพร รองทอง
หน่วยงาน – งานวิชาการ 
ชื่อไฟล์ : 192255317045.rar
Download now
ปิด