ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บน Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บน Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 172255314453.pdf
Download now
ปิด