สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
  ด้วย สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2553 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http:scholar.ocsc.go.th จำนวน 5 ประเภททุน
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ผู้ประกาศ นางสาวอัมพวรรณ การพันธ์
หน่วยงาน งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 32255394454.pdf
Download now
ปิด