ประกาศผลอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ให้มารายงานตัวขอรับทุนได้ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ผู้ประกาศ นางสาวอัมพวรรณ การพันธ์
หน่วยงาน งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 12255315310.pdf
Download now
ปิด