ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแงชาติ (วช.)
  ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแงชาติ (วช.) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบริหารารจัดการผลงานวิจัย โทรศัพท์ 0-2579-2288, 0-2561-2445 ต่อ 530, 539,516 โทรสาร 0-2579-2288, 0-2579-0455

ผู้ประกาศ : วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน : งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 2512255210213.PDF
Download now
ปิด