ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2218-5347, 0-2218-5013 หรือ 0-22185348

ผู้ประกาศ - นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน - งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 2512255210070.pdf
Download now
ปิด