ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
  ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของสถาบันประสาทวิทยา
ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลในระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ สถาบันประสาทวิทยา
จึงได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันประสาทวิทยา
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์แก่ข้าราชการ
นักศึกษา บุคลากรในสังกัดของท่าน และผู้สนใจ ส่งผลงานเป็นรายบุคคล
หรือในนามหน่วยงานเข้าร่วมประกวดโดยส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่คุณศิริลักษณ์
แซ่บ่าง งานสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
สถาบันประสาทวิทยา ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 รายละเอียดโทร. 0-2354-7075 -
83 ต่อ 2107


 
ชื่อไฟล์ : new21.pdf
Download now
ปิด