ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
  ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ฉบับเดือน มกราคม 2553 (ฉบับปฐมฤกษ์)
มีกำหนดส่งต้นฉบับภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 โดยมีคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับดังเอกสารแนบ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการ สมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร.0-2579-8688

ผู้ประกาศ - นางสาวกาญจนา วิริยะพันธ์
หน่วยงาน - งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 2710255210204.pdf
Download now
ปิด