ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการผลิต คิดค้น เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคม Telecom Innovation
  ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการผลิต คิดค้น เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคม Telecom Innovation ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยประเภทผลงาน คือ
1. Telecom Product
2. Telecom Application

เปิดรับสัมครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2552

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบหรือที่เว็บไซต์ www.tridi.ntc.or.th


ผู้ประกาศ - น.ส.กาญจนา วิริยะพันธ์
หน่วยงาน - ฝ่ายวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1210255215333.pdf
Download now
ปิด