ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอกจำนวน 8 ทุนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

โดยสามารถขอใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ - น.ส.กาญจนา วิริยะพันธ์
หน่วยงาน - ฝ่ายวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 710255295346.pdf
Download now
ปิด