ขอเชิญร่วมส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ขอเชิญร่วมส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ http://www.it.kmutnb.ac.th/journal


 
ชื่อไฟล์ : 247255213405.pdf
Download now
ปิด