ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอยแก่น ประจำปี 2553
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอยแก่น ประจำปี 2553 ในหัวข้อ " การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 " ดังเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 237255219231.pdf
Download now
ปิด