โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตอนที่ 12 ข้อควรระวังสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานการณ์ปัจจุบัน
  จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ร้อยละ 0.4
สำหรับในประเทศไทย (ข้อมูลถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552) มีผู้เสียชีวิต 5 รายจากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
ยืนยันว่าเป็นโรคกว่า 1,473 ราย อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่ วยส่วนที่ไม่ได้รับการ
ยืนยัน (และหายเองจากโรคแล้ว) มีมากกว่า 1,473 ราย และเป็นไปได้ว่าอาจมีมากกว่าถึง 10 เท่า นั่น
หมายถึงจำนวนผู้ป่ วยที่เสียชีวิต 3 รายนั้นเกิดในผู้ป่ วยที่เป็นโรค 15,000 ราย ซึ่งยิ่งบ่งชี้ว่าอัตราตายจากโรคนี้
ต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่เดิม หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ
อื่น


 
ชื่อไฟล์ : 117255216545.pdf
Download now
ปิด