ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน UMAP ประจำปีงบประมาณ 2548
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องด้านการถ่ายโอนหน่วยกิต ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2548 นั้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คือ

นางสาววิสสินี เตโชติรส นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) I-MIT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังกล่าวด้วย


ปิด