โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecommunications Product Research Grant, TPRG)
  เรียน อาจารย์/ นักวิจัย/ ผู้บริหาร /ผู้ที่เกี่ยวข้อง


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2552

ในชื่อโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecommunications Product Research Grant, TPRG)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมในประเทศเพิ่มมากขึ้น และ

เป็นการเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ ในประเทศ ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมของประเทศในระยะยาวในการนี้ TRIDI ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ (เอกสารแนบ) ส่งกลับมายัง TRIDI

โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ รอบแรกเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ

รอบที่สองเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 นี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จักขอบพระคุณยิ่งขอแสดงความนับถือโครงการ TPRG

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยโทรคมนาคม

โทรศัพท์: 0 2575 4118 ต่อ 107, 114

Email: tprg@tridi.ntc.or.th
 
ชื่อไฟล์ : 116255210325.doc
Download now
ปิด