ประกาศรับสมัครขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 3)
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 คณะฯ จึงประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อทำโครงงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาของคณะฯ ประจำภาคการศึกษา 2547
ทั้งนี้คณะฯ จะรับใบสมัครขอรับทุน และพิจารณาใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดี


ปิด